The Technical Association of Refractories, Japan
 
President : Toshihiko KANESHIGE 

Vice President: Kotaro KURODA, Toshihiko NISHIMURA, Toshiaki HASHIMOTO, Hiroshi TAKETSUGU
Inspector:Keisuke ASANO, Noboru TSUKAMOTO 

Director 
 
 Editorial Commitee:Yutaka OYA
 StandardizationCommitee:Kazuhisa TAKANO

 Technical Commitee on Refractories
    for Iron and Steel :
 Kimihiro YASUI
    for Raw Material:  Yoshihiro MIZUMA
    for Cement Kiln: Kazuki NISHIDA
    for Environment :Makoto NAKAMURA
Managing Director  Yutaka HOSODA

Executive Secretary Tsuneo ISOO

7-3-13, Ginza, Chuo-ku,Tokyo 104-0061
Tel;+81-3-3572-0705
FAX;+81-3-3572-0175