President : Hatsuo TAIRA  

Vice President: Toshihiko KANESHIGE, Yasuro IKUMA, Shigetoshi OHTA
Inspector:Yasutoshi NANBA, Keisuke ASANO 

Director 
 
 Editorial Commitee:Takaya AKASHI
 StandardizationCommitee:Shigeki UCHIDA

 Technical Commitee on Refractories
    for Iron and Steel :
 Yasuhiro OBA 
    for Raw Material:  Tadashi TANIGUCHI
    for Cement Kiln: Tamiatsu KOYAKE
    for Environment :Jun-ichi MODA 
Maging Director  Yoko Yoshii 

Directore Yutaka HOSODA
Executive Secretary Ritsu EBIZAWA
 

7-3-13, Ginza, Chuo-ku,Tokyo 104-0061
Tel;+81-3-3572-0705
FAX;+81-3-3572-0175